I. Predmet nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej v texte len „Zmluva“) a týchto Všeobecných nájomných podmienok (ďalej v texte len „VNP“) do dočasného užívania priestory a ich vybavenie nachádzajúce sa v Spoločenskom pavilóne na ulici Trieda SNP 61 v Košiciach (ďalej v texte len „prenajaté priestory“). Vymedzenie prenajatých priestorov je presne špecifikované v Zmluve.

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za prenajaté priestory nájomné v zmysle Zmluvy a týchto VNP.

3. Nájomcom je organizátor spoločenského, kultúrneho alebo obdobného podujatia alebo akejkoľvek inej akcie (ďalej aj len ako „akcia“) organizovanej v prenajatých priestoroch Spoločenského pavilónu. Osoby spolupracujúce s nájomcom sú jeho zamestnanci a všetky ďalšie osoby, prostredníctvom ktorých nájomca vykonáva svoju činnosť a svoje oprávnenia. Nájomca a osoby spolupracujúce s nájomcom spolu ďalej aj len ako „organizátor“.

4. Zástupca nájomcu (osobou oprávnenou konať za nájomcu počas akcie) je štatutárny orgán nájomcu, osoba uvedená v Zmluve, alebo iná osoba poverená konať za nájomcu na základe plnej moci, v prípade pochybnosti sa má za to, že je to osoba, ktorá vystupovala a konala v mene nájomcu s prenajímateľom.

5. Zástupca prenajímateľa (osobou oprávnenou konať za prenajímateľa počas akcie) je štatutárny orgán prenajímateľa, osoba uvedená v Zmluve, alebo iná osoba poverená konať za prenajímateľa na základe plnej moci.

6. Účastníkmi akcie sú osoby, ktoré sa zúčastňujú podujatia organizovaného nájomcom, teda organizátorom.

II. Prevzatie prenajatých priestorov

1. Za nájomcu prevezme prenajaté priestory osoba oprávnená konať za nájomcu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vydať prenajaté veci nájomcovi až po splnení tejto podmienky. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi prenajaté priestory Zápisom o odovzdaní, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Za nájomcu vráti prenajímateľovi prenajaté priestory osoba oprávnená konať za nájomcu. Prenajímateľ má právo vyhotoviť zápis o prevzatí prenajatých vecí do 24 hodín od ukončenia akcie , v ktorom sa uvedú prípadné nedostatky, vady, poškodenia a znečistenia prenajatých priestorov.

3. Nájomca je povinný vypratať a vrátiť prenajaté priestory riadne a včas v súlade so Zmluvou a týmito VNP.

4. Nájomca a ním poverené osoby majú právo vstupu do prenajatých priestorov okamihom začatia plynutia dohodnutej doby nájmu. Účastníci akcie môžu prísť do prenajatých priestorov najskôr pol hodinu pred plánovaným začatím akcie. Nájomca a účastníci akcie sú povinní opustiť prenajaté priestory najneskôr pol hodinu po uplynutí dohodnutej doby nájmu v zmysle Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III. Nájomné a platobné podmienky

1. Dohodnuté nájomné za celú dobu nájmu je uvedené v Zmluve. K cene nájmu bude pripočítaná DPH podľa platnej právnej úpravy v čase dodania služby.

2. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi peňažnú zábezpeku (rezerváciu) vo výške 30% zo sumy dohodnutého nájomného a to najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania Zmluvy pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Prenajímateľ je povinný zábezpeku zúčtovať so splatným nájomným.

4. Nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Splatnosť faktúry je do 3 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.

5. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné vrátane ceny za služby spojené s nájmom jedným zo spôsobov :

  • v hotovosti do pokladne prenajímateľa
  • vkladom na bankový účet prenajímateľa
  • alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený v Zmluve, VS = číslo Zmluvy.

6. V prípade bezhotovostného prevodu na bankový účet sa za deň uhradenia považuje deň pripísania platby na účet prenajímateľa.

7. Neuhradením akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy alebo VNP vzniká prenajímateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.

IV. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

1. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajaté priestory nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé resp. dohodnuté užívanie, pričom tento stav prenajatých priestorov potvrdzuje nájomca alebo ním poverená osoba svojím podpisom v Zápise o odovzdaní Pokiaľ sa Zápis o odovzdaní nespísal má sa za to, že prenajaté priestory sú v stave spôsobilom na dohovorené účely .

2. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby spojené s prenájmom na základe zmluvne dohodnutých podmienok.

3. Prenajímateľ zabezpečí funkčné sociálne zariadenia s dostatočným množstvom toaletného papiera a mydla k dispozícií počas akcie.

4. Zástupca prenajímateľa je oprávnený kedykoľvek vstupovať do prenajatých priestorov za účelom kontroly ich stavu a kontroly, či ich nájomca užíva riadnym spôsobom v súlade so Zmluvou a týmito VNP.

5. Prenajímateľ sa zaväzuje včas oznámiť nájomcovi okolnosti, ktoré bránia poskytnutiu predmetu nájmu a v prípade potreby navrhne náhradné plnenie v rovnakej kvalite. Náhradné plnenie je možné uskutočniť až po jeho schválení zástupcom nájomcu.

6. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory primerane ich povahe, účelu a určeniu. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory výlučne za účelom vykonávania dohodnutých činností súvisiacich s uskutočňovaním akcie v dohodnutom rozsahu a termíne. Pri ich užívaní je povinný dbať najmä na bezpečnosť osôb a ochranu majetku prenajímateľa pre poškodením a zničením.

7. Akékoľvek zmeny na prenajatých priestoroch alebo vybavení je nájomca oprávnený vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.

8. Nájomca je povinný dodržiavať požiarne smernice prenajímateľa a riadiť sa pokynmi požiarnej asistenčnej služby.

9. Nájomca je povinný vhodným spôsobom poučiť svojich zamestnancov, ako aj osoby spolupracujúce s nájomcom a účastníkov akcie o dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov.

10. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť prenajímateľovi vzniknuté poškodenie prenajatých priestorov, ako aj poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatých vecí nachádzajúcich sa v týchto priestoroch, resp. ich vybavenia.

11. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory inému do podnájmu alebo výpožičky.

12. Nájomca je povinný užívať prenajaté priestory, vybavenie a veci tak, aby nedochádzalo ku škodám, pričom zodpovedá a je povinný nahradiť v plnej výške prípadne škody spôsobené na prenajatých priestoroch, ich vybavení alebo veciach, ktoré vznikli v čase trvania nájmu a boli zapríčinené nájomcom, osobami spolupracujúcimi s nájomcom, alebo účastníkmi akcie organizovanej nájomcom.

13. Nájomca plne zodpovedá za akúkoľvek škodu ktorá vznikla prenajímateľovi akýmkoľvek zásahom do jeho technických zariadení v prenajatých priestoroch počas ich užívania nájomcom.

14. V prípade porušenia Zmluvy alebo týchto VNP zo strany nájomcu je nájomca povinný, na základe výzvy zástupcu prenajímateľa alebo pracovníka SBS, ktorý kontroluje priebeh akcie, okamžite urobiť nápravu a svoju činnosť uviesť do súladu so Zmluvou a týmito VNP. Ak tak nájomca ihneď neurobí, alebo ak nájomca opakovane porušuje podmienky tejto zmluvy, považuje sa takéto počínanie za závažné porušenie Zmluvy.

15. Nájomca je povinný dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany majetku a zdravia, BOZP, ako aj predpisy súvisiace s nájmom nebytových priestorov. Nájomca je povinný pri výkone svojej činnosti vždy predchádzať vzniku hroziacej škody na majetku alebo na zdraví.

16. Prenajímateľ nezodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov nájomcu, osôb spolupracujúcich s nájomcom ani účastníkov akcie organizovanej nájomcom počas doby nájmu .

17. Prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku nájomcu vnesenom do prenajatých priestorov. Prenajímateľ taktiež nezodpovedá za škodu, zničenie alebo stratu veci vnesených do prenajatých priestorov zamestnancami nájomcu a účastníkmi akcie organizovanej nájomcom.

18. Nájomca v prenajatých priestoroch nie je oprávnený využívať poskytovanie služieb inej bezpečnostnej služby (ďalej v texte len SBS) okrem schváleného poskytovania služieb spoločnosťou NODUS s.r.o.

19. Potrebný počet pracovníkov SBS ako aj časová špecifikácia prítomnosti pracovníkov SBS na akcii bude uvedená v Zmluve.

20. SBS zabezpečuje súčinnosť pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení Zmluvy a týchto VNP zo strany nájomcu, osôb spolupracujúcich s nájomcom ako aj účastníkov akcie organizovanej nájomcom.

21. V prípade opakovaného porušenia Zmluvy alebo týchto VNP zo strany nájomcu, alebo ak počínanie účastníkov akcie smeruje k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, ohrozeniu života a zdravia ľudí, alebo spôsobeniu škody na majetku prenajímateľa, je zástupca prenajímateľa ( štatutár, alebo iná poverená osoba),alebo pracovník SBS, oprávnený zabezpečiť zjednanie nápravy, pričom za účelom zjednania nápravy môže použiť opatrenia a to najmä : výzvu na upustenie od konania, upozornenie organizátora o možnosti predčasného ukončenia akcie, vykázanie osoby alebo skupiny osôb z objektu, privolanie hliadky polície.

22. V prípade závažného porušenia Zmluvy alebo týchto VNP zo strany nájomcu, alebo v prípade ak hrozí škoda veľkého rozsahu zo strany nájomcu, je zástupca prenajímateľa oprávnený predčasne ukončiť akciu a vzniká mu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% z celkovej ceny dohodnutého nájomného.

23. Osoby, ktoré sa zúčastňujú akcie organizovanej nájomcom sú povinné riadiť sa pokynmi prenajímateľa, alebo pracovníkov SBS.

24. Pri uskutočňovaní akcie a výkone s ňou súvisiacich činností vystupuje nájomca voči kontrolným úradom, verejnoprávnym inštitúciám a iným štátnym a samosprávnym orgánom ako samostatný právny subjekt a plne zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky súvisiacich s jeho činnosťou ( je povinný najmä zabrániť porušovaniu základných ľudských práv, prejavom intolerancie, porušovaniu autorských práv, atď.)

25. V prípade že konanie nájomcu bude mať za následok uloženie sankcie orgánom verejnej moci alebo orgánom samosprávy voči prenajímateľovi je nájomca povinný sumu vo výške uloženej sankcie uhradiť prenajímateľovi a to najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia prenajímateľom .

26. Pri vzniku povinnosti prenajímateľa plniť úlohy v civilnej ochrane obyvateľstva sa nájomca zaväzuje maximálne spolupracovať pri plnení stanovených úloh.

27. Za veci vnesené do prenajatých priestorov účastníkmi akcie plne zodpovedá nájomca, okrem veci riadne uložených v šatni prevádzkovanej prenajímateľom.

28. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby jeho činnosťou nedochádzalo k znečisťovaniu okolia prenajatých priestorov a prenajatých pozemkov ako aj zdržať sa konania, ktoré by poškodilo hygienicky únosné a doporučené parametre prostredia v ktorom sa ľudia zdržiavajú počas uskutočňovania akcie ( pre účely VNP týmito parametrami sú najmä :  tepelno – vlhkostná mikroklíma,  toxická mikroklíma, hlučnosť a vibrácie, prašnosť, tlakové podmienky a prúdenie ) Hygienicky únosné a doporučené parametre prostredia je nájomca povinný neohroziť a nepoškodiť aj voči tretím osobám, ktoré môžu byť dotknuté organizovanou akciou nájomcu.

29. Nájomca sa zaväzuje uhradiť na vlastné náklady poplatky súvisiace s používaním hudobných diel, vizuálnych a audiovizuálnych diel na verejných podujatiach ako aj ďalšie poplatky súvisiace s užívaním autorských a priemyselných práv počas akcie.

30. Nájomca v súčinnosti s pracovníkmi SBS je povinný zabezpečiť, aby sa do prenajatých priestorov nevnášali jedlo a alkoholické nápoje ako aj veci, ktoré sú spôsobilé poškodiť alebo ohroziť ľudský život alebo poškodiť zdravie ako aj veci na ktorých držbu alebo manipuláciu s nimi je potrebné osobitné povolenie. Tieto veci je možné vniesť do prenajatých priestorov až po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a získaní príslušného oprávnenia. Takými to vecami sa rozumejú najmä: zbrane (zbraň je na účely tejto Zmluvy a VNP každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším), pyrotechnika, toxické látky, rádioaktívne látky, vysoko horľavé látky, atď.

31. Nájomca berie na vedomie, že v celej budove spoločenského pavilónu je zakázané fajčiť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

32. Nájomca zodpovedá za nakladanie s odpadmi vzniknutými z jeho činnosti, najmä za uloženie a za odvoz odpadu vzniknutého z jeho činnosti a to domového odpadu tak aj zvláštneho a nebezpečného odpadu.

33. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa umiestniť akékoľvek reklamné oznamy, predmety, či reklamné tabule a iné propagačné materiály na/v budove Spoločenského pavilónu, ani v areáli Spoločenského pavilónu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v Zmluve.

34. V prípade konania dvoch a viac akcií v spoločenskom pavilóne naraz je prenajímateľ povinný zabezpečiť nerušený priebeh jednotlivých

V. Sankcie

1. V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť dohodnutú v bode 3. článku II. týchto VNP a neodovzdá prenajímateľovi prenajaté priestory v dohodnutom čase je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať a nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu a to vo výške 10% celkovej ceny dohodnutého nájomného za každú začatú hodinu omeškania nájomcu s vrátením prenajatých priestorov.

2. V prípade, ak nájomca nevráti prenajímateľovi prenajaté veci v stave v akom ich prevzal resp. ich vráti poškodené, pričom rozsah poškodenia je taký, že poškodenie je neopraviteľné, je nájomca povinný okrem nájomného zaplatiť prenajímateľovi 100% hodnoty poškodených, zničených alebo nevrátených vecí alebo vybavenia prenajatých priestorov.

3. V prípade, že nájomca nevráti prenajímateľovi prenajaté veci v stave v akom ich prevzal resp. ich vráti poškodené, pričom rozsah poškodenia je taký, že poškodenie je opraviteľné, je nájomca povinný okrem nájomného zaplatiť prenajímateľovi aj prenajímateľom vyčíslenú skutočnú cenu oprávpoškodených, alebo zničených vecí alebo vybavenia prenajatých priestorov.

4. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. V prípade, ak nájomca vráti prenajaté veci poškodené je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 10,- € za každý prípad jednotlivo. V prípade, ak, nájomca vráti prenajaté priestory nevyčistené, resp. nepopratané, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- €.

6. V prípade, ak nájomca využije prenajaté priestory na iný ako dohovorený účel je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-EUR.

7. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku VNP nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8. Zmluvné pokuty uplatnené v súlade s týmito VNP sú splatné do 7 dní odo dňa vystavenia penalizačnej faktúry.

VI. Skončenie nájmu

1. Nájom prenajatých priestorov končí uplynutím doby na ktorú bol nájom dohodnutý.

2. Prenajímateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak nájomca zrušil akciu, alebo z dôvodov porušenia zmluvných povinností nájomcu uvedených v Zmluve alebo týchto VNP.

3. Nájomca môže od Zmluvy odstúpiť pred začatím akcie aj bez uvedenia dôvodu.

4. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

5. Ak nie je dôvodom odstúpenia Nájomcu od zmluvy porušenie zmluvne dojednaných povinností zo strany prenajímateľa, alebo ak Prenajímateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany nájomcu, je Prenajímateľ oprávnený požadovať a nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je stanovená podľa počtu dní pred dohodnutým dňom začiatku akcie nasledovne :

  • 40 – 30 dní pred začiatkom akcie … 20% z celkovej ceny dojednaného nájomného
  • 29 – 15 dní pred začiatkom akcie … 40% z celkovej ceny dojednaného nájomného
  • 14 – 5 dní pred začiatkom akcie … 50% z celkovej ceny dojednaného nájomného
  • 4 dni a menej pred začiatkom akcie … 100% z celkovej ceny dojednaného nájomného

6. Ak nájomca akciu nevykoná v zmysle Zmluvy vôbec má prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% z celkovej ceny dojednaného nájmu.

7. Celková cena dojednaného nájmu je cena vo výške nájmu za jednu hodinu vynásobená počtom hodín, na ktoré sa prenájom priestorov dohodol v Zmluve

8. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa započítava do stanoveného počtu dní, pričom deň akcie sa do počtu dní nezapočítava.

9. Prenajímateľ má právo na zápočet nároku na zmluvnú pokutu voči zaplatenej peňažnej zábezpeke, alebo voči inej platby prijatej od nájomcu.

VII. Platnosť a účinnosť Zmluvy

1. Nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávneným štatutárnym zástupcom poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom zaplatenia peňažnej zábezpeky nájomcom v prospech prenajímateľa v súlade so Zmluvou a čl. III. bod 2. týchto VNP

2. Ak nájomca neuhradil peňažnú zábezpeku riadne a včas prenajímateľ nie je viazaný Zmluvou a má právo od Zmluvy odstúpiť.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VNP sú vyhotovené k Nájomnej zmluve alebo na úpravu práv a povinností k nájomnému vzťahu, ktorý vznikol na základe podpísania Zákazky. Práva a povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy alebo týchto VNP je možné meniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Nájomca prehlasuje že obsah týchto VNP mu je známy, a že podpísaním Zmluvy sa tieto VNP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3. Vo veciach neupravených Zmluvou alebo týmito VNP sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.